Ancien Régime

Het stadsarchief mag dan wel vernietigd zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat betekent niet dat er geen bronnen over de stad Ieper uit het Ancien Régime beschikbaar zijn. In het fonds Debuus worden diverse ancien régimestukken bewaard, en de reeks Ieperse Aanwinsten bevat divers archiefmateriaal voor een historische studie over diverse aspecten van de stad Ieper. Ook zijn er diverse transcripties beschikbaar van in de Eerste Wereldoorlog vernielde  archiefstukken. 19e -eeuwse historici schreven akten en registers over om later te bestuderen. Zo bevat het Fonds Merghelynck en het Fonds Cordonnier transcripties van diverse archiefstukken uit het verloren gegaan stadsarchief. Op basis hiervan wordt onder andere de boekenreeks ‘Poorters en bevolking’ van BAUWEN F. gepubliceerd. In het fonds Merghelynck vindt men uitvoerige en vrij accurate magistraatslijsten en lijsten van stadsfunctionarissen (nrs. 103 en 107).

Daarnaast zijn er diverse bronnenpublicaties beschikbaar (voor een uitgebreide literatuurverwijzing, zie TRIO P., Bestuursinstellingen van de Stad Ieper, p.357-358): coutumes, keuren, keurenboeken, vonnissen van de schepenbank, stadsrekeningen, correspondentie met verschillende andere instanties, teksten voortvloeiend uit de gracieuze rechtspraak van de schepenbank, enz. Daarnaast zijn de oude 19e -eeuwse inventarissen van het (toen nog niet) verloren gegaan stadsarchief een belangrijke aanvulling (zie ook TRIO P., Bestuurinstellingen van de Stad Ieper, p.359-360.)

Daarnaast vormen de regionale (Kasselrij Ieper, Staten van Vlaanderen, Raad van Vlaanderen) en centrale instellingen (Raad van Financiën, Rekenkamer, Raad van State, enz.) een laatste aanvulling op de studie van de stad Ieper tijdens de Middeleeuwen en Nieuwe Tijden. Het archief van de Kasselrij Ieper wordt in het Rijksarchief Brugge bewaard.